nav Created with Sketch.

Regulamin Sklepu internetowego sklep.niedzwiecka.net

 1. Regulamin sklepu internetowego https://sklep.niedzwiecka.net/ określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.

 2. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklep.niedzwiecka.net/polityka-prywatnosci/.

 4. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  3. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  4. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  5. OPERATOR PŁATNOŚCI – w Sklepie dostępne są elektroniczne płatności, które obsługiwane przez operatorów płatności. Klient może wybrać jednego z dwóch operatorów płatności:

   1. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495.

   2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.

  6. PLATFORMA KURSOWA – dostępna pod adresem www.sklep.niedzwiecka.net platforma elektroniczna, na której udostępnione będą odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną (w tym szkolenia on-line, kursy on-line, nagrania, itp.).

  7. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym produkt lub usługa będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  9. SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.niedzwiecka.net/sklep

  10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Marta Niedźwiecka-Fingas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Niedźwiecka Coaching w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 15a/43, 02-143 Warszawa, NIP: 118-126-85-33, REGON: 017442673; e-mail: sklep@niedzwiecka.net

  11. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego; za Umowę rozumieć należy umowę sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów on-line oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu; zawierana na odległość, tzn. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  13. ZAMÓWIENIE – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

 1. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie (dalej: „Konto”). W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 2. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

 1. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.

 2. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

 3. Sprzedawca może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

 4. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 5. Klient nabywający odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym kursy/szkolenia on-line, nagrania i inne treści elektroniczne dostępne w Sklepie może z nich korzystać jedynie za pośrednictwem Platformy kursowej.

 6. W celu korzystania z Platformy kursowej konieczna jest rejestracja. Dane do rejestracji (login i hasło do logowania oraz link do zakupionej usługi świadczonej drogą elektroniczną, Klient otrzyma drogą mailową na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail po złożeniu i opłaceniu zamówienia zgodnie z procedurą pisaną w Regulaminie. Klient może zmienić wygenerowane hasło po zalogowani się do Platformy kursowej. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu korzystania z Platformy kursowej to: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

 7. Klient może usunąć swoje konto na Platformie kursowej, jednak będzie to równoznaczne z utraceniem dostępu do zakupionych Produktów dostępnych za jej pośrednictwem.

 8. Korzystanie z platformy kursowej jest nieodpłatne.

 9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@niedzwiecka.net. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

 1. W celu zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.niedzwiecka.net/sklep, a następnie dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Produktów do koszyka.

 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),

  2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),

  3. numeru telefonu, oraz

  4. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku finalizującego zamówienie.

 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produktów.

 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk finalizujący zamówienie – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 7. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

  1. Przedmiot Umowy Sprzedaży,

  2. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Produkty,

  3. Koszt dostawy,

  4. Wybraną metodę płatności,

  5. Oczekiwany czas dostawy.

 8. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Zapis ten nie ma zastosowania do przypadków opisanych w §6 ust. 5 (produkty fizyczne zamawiane za granicę).

 9. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta Umowa określonego rodzaju:

  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,

  2. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

 10. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

 11. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klienta.

 1. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta w ramach Platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu on-line, szkolenia on-line, webinar, nagrania lub innej treści cyfrowej dostępnej za pośrednictwem Platformy kursowej – uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

 2. W przypadku kursów on-line, szkoleń on-line, webinarów, nagrań dostęp do tych treści jest ograniczony czasowo. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line, szkolenia on-line, webinaru, nagrania kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do danego Produktu lub jego elementów, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. Dostęp do kursów on-line i/lub szkolenia on-line zakupionego w Sklepie jest co do zasady ograniczony czasowo i wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania płatności za dany Produkt chyba że inny okres został wskazany w opisie Produktu w Sklepie w momencie zakupu.

 4. Dostęp do webinarów i/lub nagrań zakupionych za pośrednictwem Sklepu wygasa po 12 miesiącach od dnia dokonania płatności za dany Produkt, chyba że inny okres został wskazany w opisie Produktu w Sklepie w momencie zakupu.

 5. Klient zobowiązany jest korzystać z Platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

  1. korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 6. W razie korzystania z Platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Klientowi dostępu do platformy.

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Klienta.

 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta.

 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klientowi w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

 5. W przypadku nabycia produktów fizycznych z dostawą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie po złożeniu Zamówienia. Zamówienie będzie mogło zostać opłacone i zrealizowane po skontaktowaniu się przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Płatność za Zamówienie i koszty dostawy musi zostać zrealizowana w terminie 7 dni od dnia przekazania Klientowi informacji o wysokości opłat za transport. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

 2. Sklep korzysta z Operatorów płatności w celu realizacji płatności za oferowane Produkty.

 3. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayPal prosimy o kontakt: sklep@niedzwiecka.net.

 4. W przypadku przerwania płatności za pośrednictwem PayU Klient może dokonać przelewu na jeden z następujących rachunków bankowych:

Dla przelewów krajowych i zagranicznych Santander Bank Polska S.A.

nr konta 89191010482252000366780001

IBAN: PL89191010482252000366780001

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

 1. W przypadku indywidualnego ustalania kosztów transportu za Produkty fizyczne zgodnie z §5 ust. 5 możliwe jest dokonanie płatności zwykłym przelewem bankowym. Możliwe metody płatności w takiej sytuacji przesyłane są wraz z wiadomością e-mail wskazującą wysokość kosztów transportu.

 1. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

 1. Sklep w całości jak i poszczególne jego elementy w tym logo, nazwa i slogany reklamowe, podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 2. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, w tym: produkty elektroniczne, kursy on-line, warsztaty on-line, nagrania i inne treści cyfrowe dostępne w ramach Sklepu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innemu uprawnionemu podmiotowi.

 3. Znajdujące się w Sklepie Internetowym znaki towarowe i handlowe, nazwy firm oraz zdjęcia będące własnością odpowiednich podmiotów są wyłączną własnością tychże podmiotów i za zgodą uprawnionych zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oraz z materiałów rozpowszechnionych za pośrednictwem Sklepu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

 5. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 6. Sklep oraz wszelkie treści udostępniane Klientom odpłatnie za jego pośrednictwem, przeznaczone są wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i rozwoju osobistego. W okresie dostępu do Produktu stanowiącego treści cyfrowe udostępnione w ramach wykupionego Szkolenia on-line lub Kursu on-line, Sprzedawca udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Produktu i na przeglądanie wykupionych treści w Sklepie. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji, Klient nie uzyskuje żadnych innych praw, w tym tytułów własności. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Sklepu w celu publicznego rozpowszechniania.

 7. Klient jest zobowiązany dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, w tym nie może udostępniać Produktu innym osobom. W przypadku wykrycia takich sytuacji Sprzedawca może kierować roszczenie z tego tytułu względem znanego mu Klienta z tytułu łamania praw do materiałów i Produktów dostępnych w Sklepie. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

 8. Klient nie może jednocześnie korzystać z treści cyfrowych z więcej niż jednego urządzenia.

 9. Klient zobowiązuje się korzystać z udostępnionych materiałów, do których dostęp kupił za pośrednictwem Sklepu, w tym wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania ze Sklepu i zawartych w nim treści. Klient zobowiązuje się nie zapisywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w Sklepie lub uzyskanych za jego pośrednictwem, ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Klient zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści dostępnych w Sklepie.

 10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z Platformy kursowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączeniu lub ograniczenia dostępu takiego Klienta do treści cyfrowych dostępnych za pośrednictwem Sklepu i/lub Platformy kursowej, w tym do usunięcia jego Konta i/lub jego konta użytkownika na Platformie kursowej.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1207 jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie usługę lub dostarczy nowy produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.

 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 ust 4 lit. j Regulaminu.

 4. Konsument może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Nie jest to jednak obowiązkowe.

 5. Informację o odstąpieniu od Umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeśli poniesione przez Sprzedawcę koszty przesyłki były uwzględnione w cenie Produktu, zostaną one potrącone z kwoty zwracanej Klientowi.

 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 12. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2021

 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.